ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONHEIDSINSTITUUT & WEBSHOP

Door het maken van een afspraak met MIJN MOMENT of het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die hieronder besproken worden.
Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, mag u altijd contact opnemen met MIJN MOMENT.

ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen MIJN MOMENT en een cliënt waarop het schoonheidsinstituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

INSPANNINGEN SCHOONHEIDSINSTITUUT

MIJN MOMENT zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. MIJN MOMENT zal zoveel als mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

AFSPRAKEN

Wanneer u een reservering maakt bij MIJN MOMENT gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
Afspraken kunnen telefonisch, via de website en in het instituut gemaakt worden. U krijgt uw afspraak bevestigd via mail of een afsprakenkaartje. 
Graag tijdig op uw afspraak aanwezig zijn. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in het schoonheidsinstituut komt, mag MIJN MOMENT de verloren tijd inkorten op de behandeling. Bij niet op tijd komen van de afspraak (+15 min) kan MIJN MOMENT de afspraak annuleren en 50% van het afgesproken honorarium berekenen.

 

ANNULEREN

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren of verplaatsten tot 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus "no show" moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt of regelmatig verzuim, mag MIJN MOMENT het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
MIJN MOMENT moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

 

CADEAUBONNEN

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 12 maanden. Op de dag van de behandeling dient u uiteraard de bon mee te brengen. Vergeet u deze echter dan zal het normale tarief in rekening gebracht worden. Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed.
Bij een No Show met een cadeaubon wordt de bon geannuleerd. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. De cadeaubon is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden.

 

ALLERGIE

In geval van een (onverhoopte) allergische reactie van producten van MIJN MOMENT dient u contact op te nemen zodat ik uw huid aan een analyse/onderzoek kan onderwerpen om de allergie te zien/constateren. Indien er sprake is van een reactie welke product- gerelateerd zou kunnen zijn, dient u een klachten-c.q. allergieformulier in te vullen en te ondertekenen. Zonder dit formulier kan ik uw product niet terugsturen naar de leverancier.

 

BETALINGEN & PRIJZEN

MIJN MOMENT vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website of in het schoonheidsinstituut. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via bancontact te voldoen. Betalen op de webshop kan via bancontact of vooraf overmaken.

 

LEVERING & VERZENDING

Binnen België verzendt MIJN MOMENT via Bpost. De verzendkosten bedragen €7,50. Bij een bestelling vanaf €100,00 betaald u geen verzendkosten. Wanneer u kiest voor afhalen, kan u uw bestelling afhalen vanaf de volgende werkdag in het schoonheidsinstituut. Bestellingen worden de volgende werkdag verzonden en worden geleverd binnen 2 - 5 werkdagen. Wanneer een product niet meer voorradig is brengt MIJN MOMENT je hiervan op de hoogte en zet alles in om je bestelling alsnog zo snel mogelijk te leveren.

Overige tarieven: 

Nederland - €15 - geen verzendkosten vanaf €150 
Overige beschikbare landen - €30 - geen verzendkosten vanaf €250 


HERROEPINGSRECHT & RETOUR

Wenst u een bestelling terug te zenden, dan dient u hiervoor melding te maken via instituut-moment@hotmail.com en het pakket binnen 8 dagen na ontvangt terug te sturen. Retourkosten zijn voor eigen rekening. Enkel ongeopende en ongebruikte verpakkingen en/of producten worden teruggenomen. Sale producten en/of producten met korting aangeboden kunnen niet geruild of teruggenomen worden. Terugbetaling van de bestelling zal gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.


PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

MIJN MOMENT verzameld enkel gegevens die nodig zijn voor het maken van afspraken, uitvoeren van behandelingen of verwerken van bestellingen.
De cliënt voorziet MIJN MOMENT vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan MIJN MOMENT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
MIJN MOMENT neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. MIJN MOMENT behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 U heeft het recht om op elk moment uw gegevens te bekijken en/of aan te passen of om deze te laten verwijderen. 
MIJN MOMENT zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

GEHEIMHOUDING

MIJN MOMENT is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MIJN MOMENT verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

AANSPRAKELIJKHEID

MIJN MOMENT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MIJN MOMENT is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
MIJN MOMENT is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het schoonheidsinstituut.

 

GARANTIE

MIJN MOMENT zal zich ten alle tijden naar beste kunnen inspannen om het vooraf besproken resultaat te behalen. MIJN MOMENT kan echter nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook echt zal bereiken. Het niet bereiken van het beoogde resultaat leidt in geen geval tot restitutie van het bedrag van de behandeling. Het kan zijn dat er meerdere behandelingen nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken.

 

BESCHADIGING & DIEFSTAL

MIJN MOMENT heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. MIJN MOMENT meldt diefstal altijd bij de politie.

 

KLACHTEN

Klachten dient u te melden via instituut-mijnmoment@hotmail.com.
Samen zoeken wij naar een gepaste oplossing.

 

BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in het schoonheidsinstituut behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft MIJN MOMENT het recht de cliënt de toegang tot het schoonheidsinstituut te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

RECHT

Op elke overeenkomst tussen MIJN MOMENT en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing.